77 433 20 50 | 8.00-16.00 sklep@biologico.pl

                                                                                                

REGULAMIN PROMOCJI FREEYU
„Kup produkty FreeYu i obierz modny prezent”

 • 1
  POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Promocji, prowadzonej pod nazwą: „Kup produkty FreeYu i obierz modny prezent”, zwanej dalej “Promocją” jest Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. z siedzibą przy Nyskiej 21, 48-385 Otmuchów wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028079, NIP 7530012546, REGON: 531258977, zwana dalej “Organizatorem”.
 2. Fundatorem prezentów w Promocji jest Organizator.
 3. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w sklepie Biologico.pl.
 4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczym do tej ustawy.
 5. Rozpoczęcie Promocji nastąpi w dniu 15.10.2019 roku o godzinie 00:00, a zakończenie w dniu 15.11.2019 roku o godzinie 23:59, (który jest ostatnim dniem postępowania reklamacyjnego), lub po wyczerpaniu puli prezentów.
 6. Promocja obejmuje wszystkie produkty marki FreeYu nabyte w sklepie internetowym Biologico.pl, (zwane dalej „Produkty Promocyjne”). Zakup Produktów Promocyjnych w innym terminie, niż określony w pkt 5 powyżej oraz w innych punktach sprzedaży, niż Biologico.pl, nie upoważnia do uczestnictwa w Promocji.
 7. W Promocji może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dokonująca w serwisie Biologico.pl zakupu produktów uprawniających do wzięcia udziału w Promocji i określonych w § 1 pkt. 6, jako konsument w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego. (dalej „Uczestnik”).
 8. Promocja prowadzona będzie wyłącznie na stronie sklepu internetowego Biologico.pl.

 

 

 

 

 • 2
  ZASADY PRZEPROWADZENIA PROMOCJI

  1. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien w czasie jej trwania dokonać jednorazowo zakupów na stronie www.pl o wartości minimum 10 zł brutto dowolnych produktów z linii FreeYu, potwierdzonych jednym dowodem zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT wystawionej na osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej (zwany dalej „Dowód Zakupu”) Każdy Uczestnik Promocji może uczestniczyć w Promocji dowolną liczbę razy o ile każdorazowo spełni wymagania wskazane w §2 pkt. 1 Regulaminu.
  2. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny, a uczestnictwo bezpłatne.

 

 • 3
  Nagrody
 1. Prezentem w Promocji jest 500 szt. limitowanych opasek silikonowych #glodniwolnosci.
 2. Łączna wartość Prezentów w Promocji wynosi 1000 zł brutto.
 3. Prezent nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

 • 4
  Wydanie Prezentu

  1. Po weryfikacji zamówienia Prezent w postaci limitowanej opaski silikonowej zostanie przekazany Zamawiającemu wraz z zakupionymi Produktami Promocyjnymi w ramach realizacji zamówienia na adres wskazany podczas rejestracji w sklepie Biologico.pl.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez Uczestników.

 

 • 6
  Postępowanie reklamacyjne
 1. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia akcji (10.2019r. do dnia jej zakończenia 15.11.2019r.). Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po dniu 15.11.2019r. nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika oraz dokładny adres korespondencyjny Uczestnika wraz z kodem pocztowym reklamującego datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, dokładną nazwę Promocji oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację).
 3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:
  Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A., Dział Marketingu, ul. Nowowiejska 20, 48-303 Nysa: z dopiskiem reklamacja Promocji „Kup produkty FreeYu i obierz modny prezent”.
 4. Roszczenia związane z udziałem w Promocji przedawniają się z upływem 3 miesięcy od dnia wymagalności.

 

 • 9
  Postanowienia końcowe
 1. Regulamin niniejszej Promocji dostępny będzie do wglądu na stronie internetowej Biologico.pl w zakładce promocje, pod adresem www.freeyu.pl oraz u Organizatora w Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A., Dział Marketingu, ul. Nowowiejska 20, 48-303 Nysa. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin akcji drogą pocztową.
 2. Uczestnik przed przystąpieniem do akcji powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać określonych w Regulaminie zasad akcji, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w akcji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
 4. zmianę przepisów prawa regulujących zasady i organizację Promocji, wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki lub zmianę interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 5. zmianę sposobu przeprowadzania Promocji spowodowaną wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi.
 6. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w serwisie Biologico.pl oraz na stronie internetowej www.freeyu.pl.
 7. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Serwisie Biologico.pl oraz na stronie internetowej wwwfreeyu.pl względem Uczestników, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu. W przypadku Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Promocji w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują wobec Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie spory wynikające z akcji są rozpatrywane przez właściwy sąd dla siedziby Organizatora.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.10.2019 r.

 

 

 

 

0